Friday, July 22, 2011

STYLIST SPOTLIGHT: Akemi Tamaribuchi